甘肃快三

Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020


17 marca 2020 r.

Do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki (NCN), jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Niniejsze ogłoszenie obowiązuje wyłącznie wnioskujących o finansowanie NCN.

Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

: 甘肃快三Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Francja, Hiszpania, Islandia, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi  wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w ;
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem . Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full-proposal. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu*:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 16 czerwca 2020 r.
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): wrzesień 2020 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 19 listopada 2020 r.
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 26 listopada 2020 r.
 • Wyniki konkursu: styczeń/luty 2021 r.

*W związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 Koordynator konkursu może zadecydować o wprowadzeniu zmian w harmonogramie. Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych w  na stronie internetowej NCN.

W konkursie M-ERA.NET 2 Call 2020 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2789 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
 • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN - wnioskujących o finansowanie z NCBR obowiązują odrębne dokumenty).  

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN):

1. uczelnie,

2.甘肃快三 federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),

4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),

5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b.甘肃快三 instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

6. Polska Akademia Umiejętności,

7.甘肃快三 inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,

8. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,

9. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),

10.甘肃快三 centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

11. biblioteki naukowe,

12.甘肃快三 przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141),

13. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

14. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów (patrz punkt 8 powyżej) i jedynie w tej formie mogą występować z wnioskiem krajowym. Z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu.

Jeżeli w świetle zapisów art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN, podmioty polskie nie mogą utworzyć grupy podmiotów, wówczas nie są one uprawnione do wnioskowania do NCN o finansowanie wspólnego projektu badawczego.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowe ograniczenia opisane są szczegółowo w rozdziale IV, §12-15 Warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, stanowiących załącznik do uchwały Rady NCN nr 131/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

 • Modeling for materials engineering and processing;
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
 • High performance composites;
 • Functional materials;
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications;
 • Materials for additive manufacturing.

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Wniosek krajowy obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi zaplanowanymi do realizacji w innym wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN, może zostać złożony po zakończeniu procesu oceny lub postępowania odwoławczego dotyczącego wcześniej złożonego wniosku, o ile zostaną zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 8 czerwca 2020 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.risingoem.cn

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów w kontekście zaplanowanych zadań badawczych. Kosztorys musi być oparty na realnych wyliczeniach i zgodny z wytycznymi zawartymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO甘肃快三. Maksymalna wysokość budżetu polskiego zespołu nie jest określona, ale należy pamiętać, iż zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny międzynarodowego zespołu ekspertów.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a we wniosku wspólnym – w EUR.

Kurs EUR po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2789 PLN.

甘肃快三Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Wynagrodzenia pracowników administracyjnych oraz koszty organizacji konferencji (wynajem sali, catering) mogą być finansowane wyłącznie z kosztów pośrednich.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO.

甘肃快三Przypominamy, że osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu.

Zarówno we wniosku wspólnym, jak i krajowym niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

Tak. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach udzielania pomocy publicznej.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski wspólne podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje wchodzące w skład sieci M-ERA oraz sekretariat konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020.

甘肃快三Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów zgodnie z zasadami określonymi w M-ERA.NET 2 Call 2020 Guide for Proposers.

Wnioski krajowe甘肃快三 podlegają wyłącznie ocenie formalnej, której dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.

Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje ocenę kompletności wniosku, spełnienie wszystkich warunków określonych w dokumentacji konkursowej oraz uchwale nr 131/2019 w tym zgodność planowanych wydatków z załącznikiem „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym muszą być spójne.

.

. Szczegółowe warunki oraz regulamin przyznawania przez NCN finansowania w konkursie znaleźć można w uchwale Rady NCN (131/2019 - UNISONO).

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

(Call announcement)
 • (Guide for Proposers)
 • (FAQ)
 • (Mandatory pre-proposal form)
 • (M-era.net Submission System)
 • Narodowe Centrum Nauki:

  1. Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
  2. Tabela budżetowa polskiego zespołu badawczego 
  3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
  4. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
  5. Zasady występowania pomocy publicznej
  6. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
  7. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
  8. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
  9. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN
  10. Regulamin realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów
  11. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
  12. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
  13. Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.
  14. Informacja przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)