甘肃快三

Ogłoszenie konkursu CEUS-UNISONO


24 lutego 2020 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS.

甘肃快三AKTUALIZACJA 8 kwietnia 2020 r.

W związku z uruchomieniem w Austrian Science Fund (FWF) szybkiej ścieżki oceny merytorycznej  wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii 甘肃快三(), dodatkowo możliwe jest wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii, we wszystkich dyscyplinach nauki planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub Szwajcarii lub Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencjami z Austrii Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”), Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”) i Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwaną dalej „ARRS”甘肃快三) w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP.

W procedurze agencji wiodącej (LAP) tylko jedna z instytucji partnerskich (FWF lub GAČR lub ARRS) odpowiedzialna jest za ocenę merytoryczną wniosku, angażującego co najmniej dwa zespoły badawcze. W konkursie CEUS-UNISONO rolę agencji wiodącej pełni FWF lub GAČR lub ARRS, NCN nie może pełnić roli agencji wiodącej*.

Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Wspólne projekty muszą opierać się na ścisłej współpracy i muszą być realizowane wspólnie przez polski i partnerski/-e zespół/-y badawczy/-e, z których każdy ma własnego kierownika projektu. Projekty muszą zatem zawierać dobrze określone programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu we wspólny projekt, w tym wzięcia na siebie obowiązków organizacyjnych.

Okres realizacji projektu dla zespołu badawczego z Polski może być zaplanowany na: 24 miesiące, 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy, przy czym zaplanowany okres realizacji projektu musi być identyczny dla wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt.

甘肃快三Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tej kwestii.

W konkursie CEUS-UNISONO zespół naukowy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego na cały okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł. Zespoły partnerskie muszą spełnić wymogi dotyczące planowania kosztorysów i kwalifikowalności kosztów obowiązujące we właściwej agencji partnerskiej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły naukowe, złożonych w konkursie CEUS-UNISONO do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, wynosi 20 mln zł (por. Uchwała nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu CEUS-UNISONO甘肃快三). Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez partnerskie zespoły badawcze ustalana jest przez agencje partnerskie.

W konkursie CEUS-UNISONO środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane będą na realizację tylko tych projektów badawczych, które znajdą się w 20% wniosków najwyżej ocenionych w danym konkursie krajowym agencji wiodącej oraz w przypadku których instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym**.

) wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej oraz tabelę Comparative CEUS cost sheet***甘肃快三, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją konkursową w tym wytycznymi dla polskich zespołów badawczych.

UWAGA: W dniu 2 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana Regulaminu LAP.


* W NCN jako agencji wiodącej nabór wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii zostanie otwarty we wrześniu 2020 r. w ramach konkursu OPUS.

** Nie dotyczy projektów badawczych, w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics).

*** Nie dotyczy projektów badawczych, zaplanowanych do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej i w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics) 

.

甘肃快三. W celu złożenia wniosku do konkursu CEUS-UNISONO nie jest koniecznie wysyłanie do NCN żadnych dokumentów w wersji papierowej. Należy mieć na uwadze, że agencje partnerskie biorące udział  w programie stosują odrębne wymagania dotyczące formy składania wniosków (por. Dokumentacja konkursowa, Instrukcja składania wniosku i Wytyczne dla polskich zespołów badawczych).

Jakie terminy składania wniosku obowiązują?

Wniosek krajowy składany jest do NCN przez polski zespół badawczy w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (zgodnie z obowiązującym w tej agencji terminem naboru), jednak termin ten nie może przekraczać 7 dni kalendarzowych.

Od momentu założenia wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF (tj. od rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF) polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych甘肃快三 na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF (Dokumentacja konkursowa, Wytyczne dla polskich zespołów badawczych).

Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

AgencjaNabór jako agencja wiodąca
FWF (Austria)

Nabór wniosków w trybie ciągłym

od 22 lutego 2020 r.****

GAČR (Czechy)

甘肃快三Nabór wniosków w terminie:

22 lutego –4 maja 2020 r.

ARRS (Słowenia)

Nabór wniosków w terminie:

甘肃快三wrzesień – październik/ listopad 2020 r.

甘肃快三Szczegółowe informacje dotyczące terminów naboru wniosków krajowych w instytucjach partnerskich niebędących agencją wiodącą por. Dokumentacja konkursowa: Wytyczne dla polskich zespołów badawczych.


****w przypadku wniosków na projekty badawcze dotyczące badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych szybką ścieżką oceny merytorycznej w FWF: od 6 kwietnia do 30 września 2020 r.

Szczegółowa instrukcja przygotowania wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF znajduje się w Wytycznych da polskich zespołów badawczych i w instrukcji składania wniosku (por. Dokumentacja konkursowa: Wytyczne da polskich zespołów badawczych, Procedura składania wniosków krajowych).

Czy są ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursie CEUS-UNISONO?

甘肃快三Przy składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursie CEUS-UNISONO należy zwrócić szczególną uwagę na następujące ograniczenia:

 • do konkursu mogą przystąpić tylko dwa (w przypadku współpracy dwustronnej) lub trzy (w przypadku współpracy trójstronnej) zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS, tj. z Polski, Austrii, Słowenii i Czech;
 • zadania badawcze objęte wnioskiem w konkursie CEUS-UNISONO nie mogą być finansowane z innych źródeł.

甘肃快三Pozostałe istotne ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi znajdują się w Rozdziale III Regulaminu LAP (por. Dokumentacja konkursowa: Regulamin LAP).

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Nie ma ograniczeń w kwestii zakresu tematycznego wniosków, jakie można złożyć w konkursie CEUS-UNISONO.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – Nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – Nauki o życiu.

, a w przypadku badań klinicznych: Research Programme (jeśli  FWF będzie agencją wiodącą);
 • (jeśli GAČR będzie agencją wiodącą);
 • (jeśli ARRS będzie agencją wiodącą).
 • Dodatkowe informacje o przebiegu oceny w agencjach partnerskich znajdują się w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych (por. Dokumentacja konkursowa: Wytyczne da polskich zespołów badawczych).

  Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki oraz jaki jest tryb odwoławczy?

  Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi decyzją Dyrektora NCN w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego.

  Tryb procedury odwoławczej w konkursie CEUS-UNISONO reguluje par. 46, 47 i 48 Regulaminu LAP (por. Dokumentacja konkursowa: Regulamin LAP) oraz instrukcja dotycząca składania odwołań (por. Dokumentacja konkursowa: Instrukcja dotycząca składania odwołań).

  Harmonogram konkursów

  Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją konkursową ogłoszenia o konkursie CEUS-UNISONO, w szczególności z Wytycznymi dla polskich zespołów badawczych甘肃快三, a w przypadku dalszych wątpliwości o skontaktowanie się z pracownikami NCN.

  Kontakt ds. ogólnych

  • dr Magdalena Godowska

  e-mail: magdalena.godowska@risingoem.cn

  tel.: +48 12 341 90 16 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00, aktualnie wyłącznie kontakt mailowy)

  • Magdalena Dobrzańska-Bzowska

  e-mail: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@risingoem.cn

  tel.: +48 12 341 9094  (kontakt w godzinach: 9:00-13:00, aktualnie wyłącznie kontakt mailowy)

  Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

  • dr Małgorzata Jacobs

  e-mail: malgorzata.jacobs@risingoem.cn

  tel.: +48 12 341 9173 (kontakt w godzinach: 10:00-14:00, aktualnie wyłącznie kontakt mailowy)

  Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

  • Dr Monika Góral – Kurbiel

  e-mail: monika.goral-kurbiel@risingoem.cn

  Koordynator – Nauki o Życiu

  •  Dr inż. Anna Fiust

  e-mail: Anna.Fiust@risingoem.cn

  tel.: +48 12 341 9152 (aktualnie wyłącznie kontakt mailowy)

  KONTAKT FWF:

  • Dr. Christoph Bärenreuter,

  e-mail: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at

  甘肃快三 tel. +431 505 67 40 – 8702

  KONTAKT  GAČR:

  • Kamila Pětrašová,

  e-mail: kamila.petrasova@gacr.cz

  甘肃快三 tel . +420 227 088 863

  KONTAKT ARRS:

  • Bojan Volf,

  e-mail: bojan.volf@arrs.si

  甘肃快三tel. +386 1 400 5973


  *** Nie dotyczy projektów badawczych, zaplanowanych do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej i w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics)